Keychron K8 Pro (RGB, ISO)

Daskeyboard Prime 13 (White, ISO)